Formularze mszalne

 

POBIERZ tekst:

doc pdf

 

Uwagi liturgiczne

 

Niniejsze opracowanie zawiera teksty mszalne i czytania pomagające głębiej przeżyć czas nawiedzenia. Są to teksty o miłosierdziu Bożym, o Maryi, Królowej i Matce Miłosierdzia, a także o św. Faustynie i bł. Janie Pawle II.

Wybierając formularz mszalny i czytania na kolejne celebracje Eucharystii przeżywane w czasie nawiedzenia obrazu i relikwii, należy pamiętać, że miłosierdzie Boże objawia się we wszystkich tajemnicach, jakie Kościół przeżywa w roku liturgicznym. Jeżeli w danym dniu przypada wspomnienie świętego, który pełnił dzieła miłosierdzia, np. św. Brata Alberta, zaleca się wybór formularza o tym świętym. Podobnie, jeśli czytania mszalne przypadające na dany dzień mówią o tajemnicy miłosierdzia, zaleca się wybrać te właśnie czytania w celebracjach przeżywanych podczas nawiedzenia. Można też skorzystać ze wskazanych poniżej możliwości.

 

Msza wotywna o Miłosierdziu Bożym

Ze względu na szczególny charakter nawiedzenia arcybiskup metropolita krakowski wyraził zgodę na wykorzystywanie formularza Mszy wotywnej o Miłosierdziu Bożym zgodnie z numerem 374. Ogólnego Wprowadzenia do Mszału rzymskiego: „Gdy zajdzie jakaś poważniejsza potrzeba lub wymaga tego dobro wiernych, Mszę odpowiadającą tej potrzebie można sprawować na polecenie lub za zgodą biskupa diecezjalnego we wszystkie dni, z wyjątkiem uroczystości oraz niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego, dni Oktawy Wielkanocnej, Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, Środy Popielcowej i Wielkiego Tygodnia”.

Jeśli wybiera się formularz Mszy wotywnej o Miłosierdziu Bożym, można wziąć IV modlitwę eucharystyczną z własną prefacją albo inną modlitwę eucharystyczną z prefacją okresową. W niniejszym opracowaniu zamieszczone zostały również modlitwy eucharystyczne o tajemnicy pojednania z ich prefacjami. Obydwie modlitwy podejmują bardzo wyraźnie temat miłosierdzia, bez którego nie ma pojednania. Jest więc wskazane, aby przy wyborze formularza mszalnego o miłosierdziu Bożym, odmawiać jedną z modlitw o tajemnicy pojednania.

 

Inne formularze mszalne

W odniesieniu do Mszy Świętych o Najświętszej Maryi Pannie, Królowej i Matce Miłosierdzia, a także o św. Faustynie i bł. Janie Pawle II, należy stosować numer 376. Ogólnego Wprowadzenia do Mszału rzymskiego: „W dni, w które przypada wspomnienie obowiązkowe albo dzień powszedni Adwentu aż do dnia 16 grudnia, Okresu Narodzenia Pańskiego od dnia 2 stycznia i Okresu Wielkanocnego po Oktawie Wielkanocnej, Msze w różnych potrzebach i wotywne zasadniczo są zakazane. Jeżeli jednak prawdziwa potrzeba lub dobro wiernych tego wymaga, można sprawować z udziałem ludu Mszę św. odpowiadającą tej potrzebie lub temu dobru; decyduje o tym rektor kościoła albo sam kapłan celebrujący”.

 

MSZA O MIŁOSIERDZIU BOŻYM

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE                          Por. Jr 31, 3; l J 2, 2

Bóg ukochał nas odwieczną miłością: * posłał swojego Jednorodzonego Syna * jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy; * nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. (O.W. Alleluja.)

Albo:                                                            Por. Ps 89 (88), 2

Na wieki będę sławił miłosierdzie Pana, * Twą wierność będę głosił moimi ustami przez wszystkie pokolenia. (O.W. Alleluja.)

 

KOLEKTA

Boże niezmierzony w swoim miłosierdziu, Ty umacniasz wiarę swo­jego ludu, † pomnóż łaskę, której udzieliłeś, * aby wszyscy wierni głębiej pojęli, jak nieskończona jest Miłość, przez którą zostali stwo­rzeni, jak cenna jest Krew, przez którą zostali odkupieni, jak potężny jest Duch, który ich odrodził do życia i nimi kieruje. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie ofiary sług Twoich i przemień je w Sakrament odkupienia, w którym sprawujemy pa­miątkę śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna, † abyśmy mocą tej Ofiary, nieustannie pokładając ufność w Chrystusie ukrzyżowa­nym, * doszli do uczestnictwa w Jego zmartwychwstaniu. Przez Chry­stusa, Pana naszego.

Prefacja z IV modlitwy eucharystycznej lub z modlitwy eucharystycznej o pojednaniu, jeśli te modlitwy eucharystyczne zostały wybrane. W innych przypadkach prefacja odpowiednia do okresu liturgicznego.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ                        J 19, 34

Jeden z żołnierzy włócznią przebił bok Jezusa * i natychmiast wypły­nęła krew i woda. (O.W. Alleluja.)

Albo:                                                            J 7, 37-38

Pan mówi: * Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, * niech przyjdzie do Mnie i pije. * Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. (O.W. Alleluja.)

 

MODLITWA PO KOMUNII

Najmiłosierniejszy Boże, daj nam, abyśmy nakarmieni Ciałem i Krwią Twojego Syna z coraz większą ufnością czerpali łaski ze źródeł miło­sierdzia * i sami okazywali się coraz bardziej miłosierni wobec na­szych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego.