Modlitwa powszechna

 

POBIERZ tekst:

doc pdf

 

Msza na rozpoczęcie nawiedzenia

 

Wstęp. Umocnieni słowem Bożym prośmy pokornie Boga o miłosierdzie dla nas i całego świata.

 

1. Módlmy się za Kościół święty, aby stawał się czytelnym znakiem miłosierdzia i pociągał współczesnych ludzi do Boga.

2. Módlmy się za kierujących narodami, aby w swoim działaniu mądrze łączyli sprawiedliwość i miłosierdzie.

3. Módlmy się za spowiedników, aby gorliwie spełniali posługę miłosierdzia, niosąc grzesznikom Boże przebaczenie i Boży pokój.

4. Módlmy się za tych, którzy pogrążyli się w grzechu i utracili wiarę w możliwość uzyskania przebaczenia, aby modlitwa i przykład braci pomogły im z ufnością zwrócić się do miłosiernego Boga.

5. Módlmy się za tych, którzy swoim postępowaniem skrzywdzili swoich braci, aby naprawili popełnione zło i odzyskali łaskę zjednoczenia z Bogiem.

6. Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, która przeżywa szczególny czas łaski, aby za wstawiennictwem św. Faustyny i bł. Jana Pawła II, wszyscy otwarli swe serca na dary Bożego Miłosierdzia i rozpalili w sobie pragnienie niesienia światu ognia miłosierdzia.

 

Modlitwa. Prosimy Cię, Ojcze, przyjmij modlitwy Twoich wiernych, pociesz swój lud i obdarz go łaską miłości miłosiernej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

Msza o północy

 

Wstęp. Wzywając wstawiennictwa św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II, przedstawmy miłosiernemu Bogu nasze prośby:

 

1. Módlmy się za Kościół święty, aby głosząc światu dobrą nowinę o miłosiernej miłości Boga, dawał o niej świadectwo całym swoim życiem.

2. Módlmy się za biskupów, kapłanów i diakonów, aby niestrudzenie szerzyli wśród wiernych kult miłosierdzia Bożego.

3. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby dobroć zwyciężała w niej nad krzywdą, miłosierdzie sięgało dalej niż sprawiedliwość, a gotowość pomocy przezwyciężała postawę obojętności.

4. Módlmy  się  za  ludzi  zrozpaczonych,  aby  spotkali  braci,  którzy przywrócą im wiarę we własne siły i w pomoc miłosiernego Boga.

5. Módlmy się za tych, którzy żyją w sporach i kłótniach, aby przyjmując od Boga dar pokoju serca, nauczyli się żyć w zgodzie i współpracy.

6. Módlmy się za nas tutaj zebranych, aby Bóg odnowił w nas umiejętność okazywania miłosierdzia braciom przez słowo, czyn i modlitwę.

 

Modlitwa. Miłosierny Boże, Twoja hojność przewyższa nasze pragnienia. Otwórz nasze serca na dary, które nam dajesz i spraw, abyśmy ubogacali nimi nasze życie. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Msza dla chorych

 

Wstęp. Przez wstawiennictwo naszych świętych Patronów zanieśmy do Boga, pełnego miłosierdzia, nasze gorące modlitwy:

 

1. Módlmy   się   za   papieża   Benedykta   XVI,   aby   miłosierny   Bóg umacniał  go,  napełniał  apostolskim  duchem  i  strzegł  dla  dobra całego Kościoła.

2. Módlmy się w intencji naszej Ojczyzny, aby dzięki łasce miłosiernego Boga w sercach wszystkich Polaków umacniała się Ewangelia życia, prawdy, wolności i solidarności.

3. Módlmy  się  za  ludzi  w podeszłym wieku,  samotnych,  chorych, opuszczonych, cierpiących i bezrobotnych, aby zaufali Bożemu Miłosierdziu i otrzymali od ludzi potrzebną pomoc.

4. Módlmy się za lekarzy i pielęgniarki, aby dobrze wypełniali swoje zadania, niosąc chorym pomoc dla ciała i umocnienie duchowe.

5. Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, aby przeżywany przez nią czas łaski przyczynił się do umocnienia jedności małżonków, odnowienia życia rodzinnego i zwiększenia wrażliwości na potrzeby innych ludzi.

6. Módlmy  się  za  nas tu zgromadzonych,  abyśmy  zawsze ufali miłosiernemu Bogu i trwali w zjednoczeniu z Chrystusem.

 

Modlitwa. Wszechmogący, miłosierny Boże, daj nam z głęboką wiarą przeżywać tajemnicę Twojej nieskończonej miłości i miłosierdzia ku człowiekowi i w pełni docenić dar przynależności do grona dzieci Bożych. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Msza na zakończenie nawiedzenia

 

Wstęp. Do Boga, Ojca miłosierdzia i wszelkiej pociechy, przez wstawiennictwo Maryi, Matki Kościoła, skierujmy nasze ufne prośby:

 

1. Miłosierny Ojcze, Ty objawiasz swoje tajemnice cichym i pokornym. Odnów w Kościele ducha dziecięctwa, którego mu udzieliłeś i spraw, aby wszyscy ochrzczeni wytrwale dążyli do świętości.

2. Miłosierny Ojcze, Ty kierujesz Kościołem przez swoich pasterzy. Błogosław Ojcu Świętemu, biskupom i kapłanom, aby niestrudzenie głosili światu Twoje miłosierdzie i budzili w ludzkich sercach zaufanie do Ciebie.

3. Miłosierny Ojcze, Ty widzisz cierpienia narodów pogrążonych w ciemnościach wojny i niepokoje ludzi zagrożonych głodem i terroryzmem. Spraw, aby gorliwa modlitwa wierzących, wysiłki odpowiedzialnych za losy narodów oraz postawa wszystkich ludzi dobrej woli przyniosły światu sprawiedliwość i pokój.

4. Miłosierny    Ojcze,    Ty    zechciałeś,    aby   Twój    Syn    zamieszkał w   ludzkiej rodzinie.   Niech   Twoje   błogosławieństwo   ogarnie wszystkie rodziny na ziemi, aby pomnażało się szczęście rodziców i dzieci. Udziel rodzinom siły do pokonania trudności, jakie im zagrażają we współczesnym świecie.

5. Miłosierny Ojcze, Ty ogarniasz miłością każdego człowieka. Wejrzyj na tych, którzy cierpią z powodu braku pracy, choroby, samotności lub niesprawiedliwości społecznej. Napełnij ich serca nadzieją na lepszą przyszłość, a w nas pomnóż gotowość do podania im pomocnej dłoni.

6. Miłosierny Ojcze, Ty pozwoliłeś nam przeżyć święty czas nawiedzenia. Spraw, abyśmy odnowieni darami Twego miłosierdzia, odważnie głosili światu Twoją Ewangelię.

 

Modlitwa. Wszechmogący i miłosierny Boże, przyjmij pokorne prośby Twojego Kościoła. Prosimy Cię przez Chrystusa, Pana naszego.