Modlitwy o nawrócenie i wyjście z nałogu

 

POBIERZ tekst:

doc pdf

 

Aby świat poznał swój grzech i zwrócił się
do miłosierdzia Bożego

 

Chrystus obiecał swoim uczniom Ducha Świętego, który „przekona świat o grzechu”. Tylko w Nim możemy zrozumieć tajemnicę nieprawości. Dlatego prośmy Jezusa, aby napełnił swoim Duchem wszystkich ludzi.

Ześlij, o Chryste, swojego Ducha nam! (lub inna aklamacja)

Ty powiedziałeś: „Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli”. Ześlij na nas swego Ducha, abyśmy poznali prawdę o grzechu.

Ty powiedziałeś: „Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu”. Ześlij na nas swego Ducha, abyśmy zrozumieli niewolę grzechu.

Ty powiedziałeś: „Jeśli Twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie”. Ześlij na nas swego Ducha, abyśmy umieli radykalnie odrzucić grzech.

Ty powiedziałeś: „Z serca człowieka wychodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa”. Ześlij na nas swego Ducha, abyśmy poznali korzenie grzechu.

Ty powiedziałeś: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale tych, którzy mogą was zatracić w piekle”. Ześlij na nas swego Ducha, abyśmy poznali konsekwencje grzechu.

Ty powiedziałeś: „To jest Krew moja, która będzie wylana za was i za wielu na odpuszczenie grzechów”. Ześlij na nas swego Ducha, abyśmy poznali drogę wyzwolenia z grzechu.

Ześlij na nas, Panie Jezu, swego Ducha. Niech będzie naszym przewodnikiem po drogach nawrócenia. Przemieniaj Jego mocą nasze serca, aby zostały oczyszczone z brudu grzechu i zdolne do pełnego oddania się Tobie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Prośba o odpuszczenie grzechów i uwolnienie od ich skutków

 

Do Ciebie, źródła miłosierdzia, Boże, zbliżam się grzeszny, więc zechciej obmyć mnie, zbrukanego. O, Słońce sprawiedliwości, oświeć ślepego. O, Lekarzu wieczysty, uzdrów zranionego. O, Królu królów, odziej ograbionego. O, Pośredniku Boga i ludzi, pojednaj winnego. O, Dobry Pasterzu, nawróć błądzącego.

Daj, Boże, miłosierdzie nędznikowi, przebaczenie zbrodniarzowi, życie martwemu, usprawiedliwienie niezbożnemu, namaszczenie łaski zatwardziałemu. O, najłaskawszy, powstrzymaj uciekającego, pociągnij opornego, podnieś upadającego, podtrzymuj stojącego, prowadź idącego.

Nie zapominaj o zapominającym, nie opuszczaj opuszczającego, nie gardź grzeszącym. Bowiem grzesząc, Ciebie, Boże mój, obrażam, bliźniemu szkodzę, siebie nie oszczędzam. W tym wszystkim Ciebie obraziłem, Trójco doskonała. Jakoż dla słabości mojej błagam, abyś wejrzał nie na moją nikczemność, ale na Twoją dobroć niezmierzoną i odpuścił łaskawie, co uczyniłem, dając cierpienie za przeszłe grzechy i czujność usilną w przyszłości. Amen.

 

Modlitwa o dobrą spowiedź dla wszystkich

 

O, Duchu Przenajświętszy! Oświeć nasz umysł, abyśmy poznali wszystkie nasze grzechy. Porusz nasze serca, abyśmy za popełnione zło serdecznie żałowali. Pomóż nam szczerze i pokornie wyznać wszystkie grzechy. Wspieraj nas w dokładnym i gorliwym wypełnieniu zadośćuczynienia. Wzbudź i umacniaj w nas szczerą wolę unikania na przyszłość wszystkich grzechów i najbliższych do nich okazji. Prowadź nas do zdrojów miłosierdzia, które leczą i uzdrawiają nasze życie. Niech spotkanie z miłosiernym Ojcem i sakramentalny udział w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, wyprostuje ścieżki naszego życia i umocni nas na drodze do świętości. Amen.

 

Modlitwy o trzeźwość

 

Modlitwa przebłagalna

 

Panie Jezu Chryste, przeniknięci uczuciem najgłębszej czci, pragniemy przepraszać Cię za wszystkie zniewagi i nieuszanowanie Twojej świętej woli zawartej w przykazaniach i świętej Ewangelii. W szczególny sposób pragniemy wynagrodzić Ci za wszystkie grzechy spowodowane nadużywaniem alkoholu. Stają się one społeczną klęską naszego narodu:

Przepraszamy Cię, Panie! (lub inna aklamacja)

za grzechy nasze i naszych bliźnich;

za zaniedbywanie codziennej modlitwy;

za opuszczanie Mszy świętej w niedziele i święta;

za znieważanie Twojego Imienia świętego;

za czynienie dni świętych dniami szczególnego pijaństwa;

za znieważanie sakramentu małżeństwa;

za ból zadawany członkom rodziny alkoholików;

za lekceważenie przykazań Bożych;

za pijaństwo młodzieży;

za częstowanie alkoholem małych dzieci;

za zgorszenia spowodowane przez pijanych;

za przekleństwa i złorzeczenia wypowiadane po pijanemu;

za kradzieże i zbrodnie dokonane pod wpływem alkoholu;

za wypadki i kalectwa spowodowane przez pijanych kierowców;

za niszczenie własnego zdrowia alkoholem;

za nieskromne myśli i pożądania pobudzone alkoholem;

za zdrady małżeńskie spowodowane alkoholem;

za marnowanie pieniędzy i innych rzeczy materialnych na alkohol;

za tych, którzy nielegalnie produkują i sprzedają alkohol;

za obojętność wobec potrzebujących pomocy;

za wszelkie grzeszne skutki nadużywania alkoholu.

Pieśń Przed oczy Twoje winy nasze składamy albo Święty Boże albo Przepuść Panie, przepuść ludowi Twojemu.

 

Wezwania błagalne

 

Polecamy Ci, Panie Jezu Chryste, wszystkich zagrożonych plagą pijaństwa. Zawierzamy Ci poszczególne osoby i ich rodziny, a także ustanawiających prawa i czuwających nad porządkiem publicznym. Pomóż wszystkim przeciwstawić się fali zła, jaka rozlewa się przez nadużywanie alkoholu:

Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie! (lub inna aklamacja)

aby kierujący narodem dostrzegli grozę klęski pijaństwa;

aby nasz naród wypełnił Śluby Jasnogórskie;

aby wszyscy podjęli wysiłek przeciwdziałania alkoholizmowi;

aby rodzice wychowywali swoje dzieci w trzeźwości;

aby wykorzenione zostały poniżające zwyczaje pijackie;

aby jak najwięcej Polaków z miłości do bliźnich wyrzekło się używania alkoholu;

aby rozwijały się wspólnoty trzeźwościowe w naszych parafiach;

abyśmy przez życie wstrzemięźliwe i czyste stali się rzeczywistym darem dla Ciebie;

aby zniknęli z naszych ulic pijący i nietrzeźwi ludzie;

aby zapanowały zdrowe obyczaje w całym społeczeństwie;

aby wszyscy ludzie cieszyli się swoją trzeźwością.

Najmiłosierniejszy nasz Zbawicielu! Błagamy Cię o siłę woli i światło umysłu dla nas wszystkich, a w szczególności dla naszych zagubionych braci, którzy w morzu pijaństwa poniżają swoją godność, niszczą szczęście innych i Ciebie zasmucają. Daj niewolnikom nałogu opamiętanie i zwycięstwo, a wolnym od niego udziel mężnego i radosnego wytrwania w trzeźwości. Obdarz nas umiejętnością podtrzymania słabych, aby nie upadali. Otrzyj łzy matek, dzieci i młodzieży, niewinnych ofiar alkoholizmu. Racz wyrwać ze szponów pijaństwa naszych rodaków, aby w pokoju i trzeźwości budowali pomyślną przyszłość wszystkich obywateli naszej Ojczyzny. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa o opanowanie pożądliwości ciała, oczu i pychy

 

Pismo Święte uczy nas o potrójnej pożądliwości, która dotyka człowieka, stając się przyczyną wielu jego złych myśli i czynów. Prośmy pokornie dobrego Boga, aby okazał nam swoje miłosierdzie i zachował nas od pożądliwości ciała, oczu i pychy tego życia.

Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie! (lub inna aklamacja)

Zmiłuj się, Boże, nad wszystkimi, którzy ulegają pożądliwości ciała. Ta zabójcza siła niszczy w nich zdolność pięknej i bezinteresownej miłości. Domaga się zaspokojenia przyjemności cielesnych bez żadnych ograniczeń. Zaślepia umysł i osłabia wolę, przez co człowiek nie umie nad sobą zapanować. Ulecz, o Panie, wszystkich, którzy ulegają pożądliwości ciała. Ukaż im właściwe znaczenie płci, którą ich obdarzyłeś. Uzdolnij ich na nowo do pięknej miłości, wolnej od egoizmu i zdolnej do dawania siebie innym.

Zmiłuj się, Boże, nad wszystkimi, którzy ulegają pożądliwości oczu. Przez tę chorobę duszy stają się chciwi i zachłanni. Chcą mieć wszystko dla siebie i zapominają o innych. Często posuwają się do oszukiwania i wykorzystywania braci, a także do korupcji i łamania prawa. Wejrzyj, o Panie, na ich zaślepienie i zniewolenie. Ukaż im właściwe znaczenie dóbr materialnych i pomóż otworzyć się na dobra duchowe. Jeśli na skutek swojej pożądliwości uczynili komuś krzywdę, daj im siłę do naprawy popełnionego zła. Doprowadź ich do pełnej wolności w posiadaniu dóbr tego świata, aby ich życie nabrało nowego piękna i radości.

Zmiłuj się, Boże, nad wszystkimi, którzy ulegają pożądliwości pychy. Idąc tą drogą, wynoszą się nad innych i chcą ich sobie podporządkować. Wszystkim narzucają własną wolę i nie potrafią uważnie wysłuchać racji innych ludzi. Zamknięci w poczuciu własnej wielkości stali się niewolnikami pychy i zarozumiałości. Ty, o Panie, pysznym się sprzeciwiasz, a pokornym łaskę dajesz. Wyprowadź ich z więzienia własnego świata i ukaż im prawdziwą wielkość, objawioną w Twoim Synu Jezusie Chrystusie. Pomóż im pokonać chorą ambicję, próżność i upartość. Niech wyzwoleni z pożądliwości śpiewają Tobie pieśń wdzięczności i uwielbienia.

Miłosierny Boże, Ty posłałeś swego Syna, aby wyzwolił człowieka z grzechu i napełnił ludzkie serca darem Ducha Świętego. Odnów w nas cuda swojej łaski, abyśmy nie ulegali pożądliwości ciała, oczu i pychy, lecz zjednoczeni z Tobą, cieszyli się darem wolności i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.