Modlitwy o powołania i za kapłanów

 

POBIERZ tekst:

doc pdf

 

O Jezu, Boski Pasterzu
(Paweł VI)

 

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by pragnęli tak jak Ty, powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie ponawiasz na ołtarzu swoją ofiarę.

Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegali cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości; spraw, by, odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół, i byli solą ziemi i światłością świata.

Rozszerz, Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się na służbę Kościoła oraz braci potrzebujących pomocy i miłości. Amen.

 

Poślij, Panie, pracowników do swojej winnicy
(św. Pius X)

 

Boże miłosierny, Ty pragniesz zbawić wszystkich ludzi. W tym celu przyszedł do nas Syn Twój Jednorodzony, by jako Dobry Pasterz szukać i ratować, co zginęło. Dlatego też dałeś Mu pierwszych uczniów i kapłanów, żeby prowadzili dalej to dzieło zbawienia w Jego Imię aż do końca świata. Nam zaś przez Syna swego poleciłeś prosić Ciebie, Pana żniwa, o pracowników do winnicy swojej.

Prosimy Cię więc gorąco, daj, o Panie, świętemu Kościołowi swemu, wielu gorliwych i świętych kapłanów i zakonników. Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego. Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, tak jak niegdyś przygotowałeś przez Niego apostołów i uczniów Chrystusa. Niech radość swoją znajdują w rozważaniu świętego słowa Twego; niech głęboko wnikają w ducha Twego świętego prawa, niech głoszą słowo przykładem i życiem, prawdę Twoją i Twoje nakazy z zapałem i błogosławieństwem. Niech staną się mężami pełnymi Ducha Świętego. Wlej w ich serca gorącą miłość ku Tobie, wierność i przywiązanie do Kościoła Twego świętego i do Piotra – Opoki, na której Kościół swój zbudowałeś.

Niech z Twoją pomocą pracują w Twej winnicy. Napełnij ich gorliwością. Daj im łagodność i wyrozumienie dla słabych i błądzących. Niechaj niczego nie szukają oprócz Twojej chwały i zbawienia dusz. O to wszystko prosimy Cię przez wiecznego Arcykapłana i Najwyższego Pasterza dusz naszych, Twego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Wezwania o powołania kapłańskie

 

Panie Jezu, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Prosimy Cię:

Poślij robotników na żniwo swoje!

O Jezu, który powiedziałeś swoim uczniom: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynieśli, i by owoc wasz trwał”– błagamy Cię, Panie;

O Jezu, któryś rzekł do uczniów swoich: „Wy jesteście światłem świata... Tak niechaj świeci światło wasze przed ludźmi, aby widzieli dobre czyny wasze i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” – błagamy Cię, Panie;

O Jezu, który powiedziałeś do uczniów: „Każdego, który Mnie wyzna przed ludźmi, wyznam i Ja przed Ojcem moim, który jest w niebie” – błagamy Cię, Panie;

O Jezu, Tyś powiedział: „Kto nie bierze krzyża swego, a idzie za Mną, nie może być uczniem Moim”– błagamy Cię, Panie;

O Jezu, który przed swoim wniebowstąpieniem powiedziałeś do apostołów: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” – błagamy Cię, Panie.

Boże, który powołujesz wielu, aby przynosili trwały owoc zbawienia i świętości w Twoim Kościele, usłysz błaganie swojego ludu i spraw, aby każde powołanie zostało ochotnie przyjęte, rozwinęło się i przyniosło obfity owoc. Przez Chrystusa, Najwyższego Kapłana, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwy za kapłanów

 

Modlitwa do Maryi, Matki kapłanów
(Jan Paweł II, Pastores dabo vobis)

 

Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów, przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy, by oddać cześć Twemu macierzyństwu i wraz z Tobą kontemplować Kapłaństwo Twego Syna i Twoich synów, Święta Boża Rodzicielko. Matko Chrystusa, Kapłanowi-Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało, by zostało namaszczone Duchem Świętym dla zbawienia ubogich i skruszonych w sercu – zachowaj kapłanów w Twoim Sercu i w Kościele, Matko Zbawiciela.

Matko wiary, Ty przyniosłaś do świątyni Syna Człowieczego, wypełnienie obietnic danych ojcom – oddawaj Ojcu, dla Jego chwały, kapłanów Twego Syna, Arko Przymierza. Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczerniku modliłaś się do Ducha Świętego za Nowy Lud i jego Pasterzy – uproś dla stanu kapłańskiego pełnię darów, Królowo apostołów.

Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków Jego życia i Jego misji, szukałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał, stałaś przy Nim, gdy został wywyższony ponad ziemię, wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę, a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn – przygarniaj powołanych, osłaniaj od początku ich wzrastanie, wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów, Matko kapłanów. Amen.

 

Wezwania o uproszenie świętych kapłanów

 

Panie Jezu, nasz Pośredniku i najwyższy Kapłanie, ofiarujemy Ci nasze modlitwy, prace i cierpienia za Twoich kapłanów, aby świętością swego życia rozszerzali Królestwo Twoje. Jezu, zesłany z nieba Arcykapłanie:

Daj nam świętych kapłanów!

dla zbawiennego głoszenia nauki Twojej;

dla uobecniania po wszystkie dni Twojej Ofiary krzyżowej;

dla zbawiennego udzielania nam świętych sakramentów;

dla odpuszczania nam grzechów w sakramencie pokuty;

dla utwierdzenia w wierze i dobrych obyczajach rodzin naszych;

dla wychowania dzieci ku Twej chwale;

dla obrony i pomocy wśród niebezpieczeństw świata;

dla przygotowania nas do szczęśliwej śmierci;

dla rozszerzenia Królestwa Twego.

Boże, któryś dla chwały majestatu swojego i dla zbawienia ludzkiego rodzaju ustanowił Jednorodzonego Syna swojego najwyższym i wiecznym Kapłanem, prosimy Cię, aby Ci, których On wybrał na sługi i szafarzy swoich tajemnic, pozostali zawsze wierni swemu posługiwaniu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa w intencji osób i grup posługujących w parafii

 

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, Ty uczyniłeś naszą wspólnotę (parafialną) żywą komórką Twego Kościoła i powierzyłeś nam misję głoszenia słowa, uczestnictwa w sakramentach świętych i pełnienia dzieł miłości. Pokornie Cię prosimy, aby wszyscy członkowie naszej wspólnoty służyli braciom tymi darami, które każdy z nich otrzymał.

Wysłuchaj, Panie, do Ciebie wołamy, wysłuchaj, prosimy Cię!

Błogosław tym, których powołałeś do głoszenia słowa. Wspieraj katechetów w nauczaniu dzieci i młodzieży, lektorów w odczytywaniu Twego słowa podczas zgromadzeń liturgicznych, animatorów prowadzących spotkania formacyjne, osoby pracujące w poradniach (redaktorów gazetki parafialnej...). Odnów w nas wszystkich ducha ewangelizacyjnego, abyśmy odważnie dawali świadectwo wiary wobec naszych braci.

Wejrzyj, o Panie, na tych, którym dałeś szczególne pragnienie modlitwy. Błogosław członkom Żywego Różańca i innym grupom modlitewnym, które posługują w naszej parafii. Spraw, aby dzięki ich świadectwu ożywiła się modlitwa całej wspólnoty.

Polecamy Ci, Panie, członków zespołu charytatywnego, którzy posługują przy chorych oraz członków zespołu ministranckiego, którzy posługują przy ołtarzu. Spraw, aby nieustannie wzrastała w naszej wspólnocie gotowość służenia Tobie w liturgii i w drugim człowieku.

Zawierzamy Ci, Panie, wszystkich, których obdarzyłeś pięknym głosem i zamiłowaniem do muzyki. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla organisty, kantorów, chóru, scholi i wszystkich zespołów śpiewaczych. Odnów w naszej wspólnocie radość śpiewania na Twoją chwałę.

Czuwaj nad tymi, którzy troszczą się o wygląd i czystość naszego kościoła. Błogosław kościelnemu (zakrystiance), a także robotnikom wykonującym prace budowlane i remontowe. Spraw, aby wszyscy radowali się Twoim domem i czuli się za niego odpowiedzialni.

Zawierzamy Ci, o Panie, Parafialną Radę Duszpasterską, ruchy i stowarzyszenia oraz wszystkie wspólnoty, które posługują pośród nas. Poślij im nowych członków, aby dobrze wypełniali swoje zadania.

Panie Jezu, ponów dziś swoje zaproszenie do pracy w Twojej winnicy. Przyjdź na nasze place i ulice, do naszych domów i szkół. Pomóż wszystkim usłyszeć Twój głos wzywający na drogę miłości i służby. Spraw, aby Duch Święty ukazał im piękno Twego Kościoła oraz pozwolił im zasmakować radości służenia Tobie w liturgii i w drugim człowieku. Uczyń nas, Jezu, wieczystym darem dla Ojca, abyśmy osiągnęli pełny udział w Twoim życiu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.