Modlitwa za Kościół

 

POBIERZ tekst:

doc pdf

 

Panie, miłuję piękno Twojego Kościoła, wspaniałość Jego świętych, śmiałość założycieli zakonów i ruchów religijnych, zapał nawróconych, gorliwość duchowieństwa, samozaparcie się bojowników, porywającą żarliwość misjonarzy.

Panie, należymy do Twojego Kościoła. Oczyść nas z grzechów naszych, ażeby bardziej czystym był Kościół. Pomnóż w nas miłosierdzie, ażeby Kościół lepiej świadczył o Twojej miłości. Pomnóż naszą gorliwość dla Ewangelii, ażeby Kościół dzięki temu jeszcze więcej jaśniał. Wcielaj nas jak najmocniej do Twego Kościoła. Wtapiaj nas jak najmocniej w Twój Kościół, ażebyśmy dźwigając ciężary za innych, dokonali tego, czego nam brak z cierpienia – aby spełniło się posłannictwo. Amen.

 

Ożyw Twój Kościół
(modlitwa z Taizé)

 

Boże wieczny i wszechmocny, Ty zbierasz to, co jest rozproszone, i czynisz jedność z tego, co zbierasz, spójrz z miłością na Kościół Twojego Syna. Prosimy Cię, zjednocz w całości wiary i przez więź miłości wszystkich ludzi, których jeden chrzest uświęcił w Chrystusie, Panu naszym. Boże, który kochasz ludzi, prosimy Cię, trzymaj nas w mocy Twojego Ducha! Odpowiadając wierniej naszemu powołaniu, damy świadectwo prawdzie i będziemy mogli odnaleźć z ufnością jedność wierzących w pokoju Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.

Panie, ożyw Twój Kościół tchnieniem Ducha Świętego. Niech postępuje naprzód w miłości Prawdy i niech pracuje sercem hojnym nad zjednoczeniem wszystkich chrześcijan w Chrystusie, Panu naszym. Ukaż nam, Panie, jak bardzo nas miłujesz, a mocą Twojego Ducha zbliż do siebie chrześcijan rozłączonych. Niech Twój Kościół ukaże się jasno, jako Twój znak wśród świata, a świat pociągnięty jego światłością niech uwierzy w Jezusa posłanego przez Ciebie, w Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.

 

Modlitwa dziękczynna za świadectwo misjonarzy
(Jan Paweł II)

 

Bądź błogosławiony, Panie, za świadectwo Twoich misjonarzy! Ty sam natchnąłeś ich apostolskie serca, by opuściwszy na zawsze swą ziemię, rodzinę i ojczyznę udali się do tych nieznanych krain dla głoszenia Ewangelii tym, których już wcześniej uznali za braci.

Bądź błogosławiony, Panie, za to, że podtrzymywałeś ich wiarę i nadzieję w chwili siewu i przez cały czas apostolskich trudów; za to, że dałeś im wytrzymałość i cierpliwość wśród zmęczenia, trudów, utrapień i różnego rodzaju cierpień.

Bądź błogosławiony, Panie, za wszystkie łaski, które spłynęły poprzez ich słowa, ich ręce i ich przykład.

Panie, spraw, by Kościół zroszony potem i krwią misjonarzy doszedł do pełnej dojrzałości! Dzięki nim inni mogą zbierać w radości to, co inni zasiali we łzach. Niech spośród synów i córek tych krain powstanie wielu, którzy podejmą ich dzieło, aby Twoje imię było nadal wielbione.

Chroń nas, byśmy nie zapomnieli tych pionierów Ewangelii, zachowując ich w pamięci serc i w modlitwie. Amen.

 

Modlitwa za różne grupy w Kościele

 

Uwielbiajmy Ojca niebieskiego za świadectwo wiary i miłości założycieli zgromadzeń zakonnych i instytutów świeckich. W ich życiu oraz w posłudze wspólnot, które powołali do istnienia, objawia się tajemnica Kościoła modlącego się, nauczającego, prowadzącego dzieło wychowania i spieszącego z pomocą wszystkim potrzebującym. Powołani przez Chrystusa i napełnieni Duchem Świętym niosą światu dobrą nowinę o Bogu bogatym w miłosierdzie.

 

Założyciele zgromadzeń monastycznych i kontemplacyjnych

 

Wielbimy Cię, Ojcze niebieski, w świętych, którzy zakładali wspólnoty pustelnicze i kontemplacyjne. Prowadzeni przez Twego Ducha, naśladowali Chrystusa, który odchodził na miejsca pustynne, by w ciszy rozmawiać z Tobą. Zgromadzenia, które założyli, są także w naszych czasach oazami skupienia i modlitwy. Objawiają prawdę o Kościele modlącym się nieustannie. Poprzez modlitwę przyczyniają się do rozwoju wiary i miłości wszystkich wierzących.

Dziękujemy Ci, najlepszy Ojcze, za ich świadectwo i prosimy, abyś odnowił w swoim Kościele ducha modlitwy. Udziel nam tej łaski przez wstawiennictwo świętych założycieli zakonów monastycznych i kontemplacyjnych:

–  Święty Benedykcie, módl się za nami.

–  Święci Robercie z Molesmes i Bernardzie z Clairvaux,

–  Święty Romualdzie,

–  Święta Klaro,

–  Święci Tereso z Avila i Janie od Krzyża,

–  Święty Euzebiuszu,

–  Święty Norbercie,

–  Święci Franciszku Salezy i Joanno de Chantal,

–  Błogosławiona Mario de Mattias,

–  …

–  Wszyscy święci założyciele i członkowie zakonów kontemplacyjnych.

 

Założyciele zgromadzeń oddanych głoszeniu słowa Bożego

 

Wielbimy Cię, nasz najlepszy Ojcze, w świętych założycielach zakonów i zgromadzeń poświęcających się głoszeniu słowa. Namaszczeni Twoim Duchem i zjednoczeni z Twoim Synem, opuszczali oni swe rodzinne domy, by przemierzać świat i głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. Nauczali ludzi i kształcili kaznodziejów, wędrowali od miasta do miasta i wyjeżdżali na misje do dalekich krajów, korzystali z nowoczesnych środków przekazów, by Ewangelia dotarła do każdego człowieka. Wspólnoty przez nich założone podejmowały trudne dzieła ewangelizacyjne w każdej epoce dziejów. Objawiały i nadal objawiają tajemnicę Kościoła misyjnego.

Dziękujemy Ci, najlepszy Ojcze, za ich świadectwo i prosimy, abyś odnowił w swoim Kościele ducha ewangelizacji. Udziel tej łaski wszystkim członkom swego ludu przez wstawiennictwo świętych założycieli zakonów poświęcających się głoszeniu słowa:

–  Święty Augustynie, módl się za nami.

–  Święty Franciszku,

–  Święty Dominiku,

–  Święty Filipie Neri,

–  Święty Ignacy z Loyoli,

–  Święty Wincenty à Paulo,

–  Święty Wincenty Pallotti,

–  Święty Alfonsie Mario Liguori,

–  Błogosławiony Arnoldzie Janssenie,

–  Błogosławiony Danielu Comboni,

–  Błogosławiona Mario Tereso Ledóchowska,

–  Błogosławiona Mario Tereso Wüllenweber,

–  Błogosławiona Ludwiko de Montaignac,

–  Błogosławiony Jerzy Matulewiczu,

–  ...

–  Wszyscy święci założyciele i członkowie zgromadzeń pielęgnujących charyzmat ewangelizacji.

 

Założyciele zgromadzeń oddających się wychowaniu

 

Wielbimy Cię, miłosierny Ojcze, w świętych, którzy zakładali wspólnoty zajmujące się wychowaniem dzieci i młodzieży. Z natchnienia Twego Ducha zakładali oni sierocińce, tworzyli szkoły, dbali o kształcenie umysłów i serc swoich podopiecznych, ratowali młodzież zaniedbaną materialnie i duchowo. Ich dzieło trwa we wspólnotach, które założyli. Objawia się w nich tajemnica Chrystusa, który przygarnia do siebie dzieci i tajemnica Kościoła, który kontynuuje misję Zbawiciela.

Dziękujemy Ci, Ojcze, za ich świadectwo i prosimy, abyś odnowił w swoim Kościele ducha troski o wychowanie młodego pokolenia. Udziel tej łaski wszystkim członkom swego ludu, przez wstawiennictwo świętych założycieli zgromadzeń poświęcających się wychowaniu dzieci i młodzieży:

–  Święty Janie Bosko, módl się za nami.

–  Święty Józefie Kalasancjuszu,

–  Święta Paulo Montal,

–  Święta Anielo Merici,

–  Święta Magdaleno Barat,

–  Błogosławiony Zygmuncie Szczęsny Feliński,

–  Błogosławiona Franciszko Siedliska,

–  Błogosławiona Marcelino Darowska,

–  ...

–  Wszyscy święci założyciele i członkowie zgromadzeń pielęgnujących charyzmat wychowania dzieci i młodzieży.

 

Założyciele zgromadzeń oddających się
posłudze charytatywnej

 

Wielbimy Cię, dobry Ojcze, w świętych, którzy zakładali wspólnoty poświęcające się posłudze charytatywnej. Obdarzeni przez Twego Ducha szczególną wrażliwością serca na potrzeby braci, cierpliwie służyli chorym i samotnym, biednym i opuszczonym. Zakładali przytułki, tworzyli szpitale i organizowali pomoc dla dotkniętych nieszczęściami. Swoją postawą świadczyli o Chrystusie, który uzdrawiał chorych i spieszył im z pomocą. Założone przez nich wspólnoty objawiają tajemnicę Kościoła kontynuującego misję swego Mistrza i Pana.

Dziękujemy Ci, Ojcze, za ich świadectwo i prosimy, abyś odnowił w swoim Kościele ducha wrażliwości na potrzebujących. Udziel tej łaski wszystkim wierzącym, przez wstawiennictwo świętych założycieli zgromadzeń poświęcających się posłudze charytatywnej:

–  Święty Janie Boży, módl się za nami.

–  Święty Bracie Albercie,

–  Święty Janie de Matha,

–  Święta Ludwiko de Marillac,

–  Święta Urszulo Ledóchowska,

–  Święty Józefie Sebastianie Pelczarze,

–  Błogosławiony Honoracie Koźmiński,

–  Błogosławiony Edmundzie Bojanowski,

–  Błogosławiona Mario Angelo Truszkowska,

–  Błogosławiona Bernardyno Jabłońska,

–  ...

–  Wszyscy święci założyciele i członkowie zgromadzeń poświęcających się posłudze charytatywnej.

 

Modlitwa końcowa

 

Bądź uwielbiony, Ojcze wszechmogący, który słabych ludzi czynisz zdolnymi do podejmowania wielkich dzieł. Ty mocą swego Ducha działasz w ludzkich sercach i sprawiasz, że dzieło zbawienia, dokonane przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, nieustannie kształtuje Kościół i przemienia świat. Wraz z Maryją, Matką Chrystusa i Kościoła, zjednoczeni z Aniołami i Świętymi, śpiewamy pieśń uwielbienia Tobie, Ojcze, który z Twoim Synem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.