Modlitwy za Ojczyznę i za rządzących

 

POBIERZ tekst:

doc pdf

 

Modlitwa franciszkańska

 

O Panie, uczyń z nas narzędzie Twego pokoju;

abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;

wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;

jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;

nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;

światło tam, gdzie panuje mrok;

radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli

nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;

nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;

nie tyle szukać miłości, co kochać;

albowiem dając – otrzymujemy;

wybaczając – zyskujemy przebaczenie;

a umierając – rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Aby przeciwnicy podali sobie ręce
(Jan Paweł II)

 

Boże, Stworzycielu świata, który każde stworzenie otaczasz swoją ojcowską troską i kierujesz biegiem historii, by osiągnęła swój cel – zbawienie, my widzimy Twoją ojcowską miłość, gdy łagodzisz zatwardziałość człowieka i otwierasz rozdarty konfliktami i walką świat na pojednanie. Odnów dla nas cuda Twojego miłosierdzia: ześlij swojego Ducha, by działał w głębi naszych serc, aby wrogowie dojrzeli do dialogu, przeciwnicy uścisnęli sobie dłonie, a ludzie żyli w zgodzie. Pomóż nam poświęcić się szczeremu dążeniu do prawdziwego pokoju, który kładzie kres kłótniom, do miłości, która przezwycięża nienawiść, do wybaczenia, które rozbraja wszelką zemstę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Dziękczynienie za dar Ojczyzny

 

Wszechmogący Boże, jak dziękujemy Ci za ojca i matkę, którym winniśmy miłość, cześć i szacunek, tak pragniemy dziękować Ci za wielki dar Ojczyzny. Przyjmij, dobry Ojcze, nasze dziękczynienie, które wyraża również gotowość przyjęcia Twoich darów i ubogacania nimi naszego życia:

Dzięki Ci składamy, Boże naszych ojców! (lub inna aklamacja).

za dar chrześcijańskiej wiary, którym obdarzyłeś Polskę przed tysiącem lat;

za umiłowanie wolności i za to, że możemy dzisiaj nią się cieszyć;

za wszelkie dobrodziejstwa, które w ciągu wieków wyświadczyłeś naszemu narodowi;

za wielkie dziedzictwo kulturowe naszego narodu, z którego wszyscy dzisiaj możemy korzystać;

za piękno polskiego języka;

za ojczystą ziemię, która nas żywi;

za piękny polski krajobraz, za którym tęsknili wygnańcy;

za wielkich Polaków, którymi możemy szczycić się przed światem;

za ofiarę krwi tak wielu synów i córek naszego narodu przelaną w obronie Ojczyzny;

za Twoją Matkę, którą czcimy jako Królową naszego narodu;

za wszystkich polskich Świętych i Błogosławionych;

za wszelkie dobre myśli, plany i inicjatywy, które na naszej ziemi się zrodziły i zostały urzeczywistnione;

za wszelkie doświadczenia, nawet te najboleśniejsze, jeśli umieliśmy wyciągnąć z nich dla siebie naukę na przyszłość;

za wszystkich, którzy umiłowali swą Ojczyznę, dla niej uczciwie pracowali i sławili jej dobre imię.

Przyjmij, Boże, nasze dziękczynienie i spraw, abyśmy idąc przez ziemską Ojczyznę doszli do tej, którą nam przygotowałeś w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa za Ojczyznę i tych, co nią rządzą
(ks. Piotr Skarga)

 

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa do Jasnogórskiej Jutrzenki Wolności
(ks. F. Blachnicki)

 

Maryjo, Niepokalana Jutrzenko Wolności, Jasnogórska Pani, przy której my, Polacy, zawsze byliśmy wolni. Ty jesteś Źródłem Światła i Życia dla nas – ponieważ jako pierwsza z ludzi przyjęłaś światłość świata – Jezusa i poszłaś za Nim, oddając Mu w posłuszeństwie i miłości całe swoje życie, aż po krzyż.

Ty widzisz moją niewolę, która polega na tym, że często panuje we mnie ciemność błędu, niewiedzy, ułudy własnej wyobraźni i że żyję jeszcze dla siebie, opanowany pychą i miłością własną.

Wyzwól mnie, upraszając mi łaskę zanurzenia się wraz z Tobą w jedynym Świetle, jakim jest Jezus, który wie, kim jestem, czego chce ode mnie Ojciec i co jest dla mnie dobre.

Wyzwól mnie, upraszając moc do zwyciężenia egoizmu w przyjmowaniu krzyża i do życia dla Światła, dla Boga i braci przez bezinteresowną służbę i miłość.

Spraw, aby w moim wnętrzu zajaśniało światło i wytrysnęło źródło życia. Pomóż mi poznać Prawdę, która mnie wyzwoli i pójść za Jezusem, abym nie chodził w ciemności, ale miał Światło Życia. Amen.

 

O łaski dla sprawujących władzę
(św. Klemens Rzymski, papież)

 

Daj, Panie, rządzącym zdrowie, pokój, zgodę i stałość, aby sprawowali bez przeszkody tę władzę, którą Ty im powierzyłeś. To Ty sam przecież, Władco nieba, Królu wieków, dajesz synom ludzkim chwałę i godność, i władzę nad tym, co jest na ziemi. Ty więc, o Panie, kieruj ich wolą według tego, co jest dobre i miłe w Twoich oczach, aby sprawując zbożnie, w pokoju i z łagodnością daną im przez Ciebie władzę, zyskali łaskę Twoją. Amen.

 

Aby sprawujący władzę służyli człowiekowi

 

Panie, Ty dajesz nam jako wzór świętego Tomasza Morusa, męczennika, który oddał życie za prawdę, dając w ten sposób świadectwo prymatu prawdy nad władzą. Spraw, prosimy Cię, za wstawiennictwem tego patrona rządzących i polityków, by ci, którzy sprawują w społeczeństwie jakąkolwiek władzę, za swój cel uznawali służbę człowiekowi, sprawiedliwości i prawdzie.

Obdarz ich darami Ducha Świętego w podejmowaniu decyzji. Strzeż ich od pokusy wszelkiej nieuczciwości. Daj, by nie sprzeniewierzali się pokładanemu w nich zaufaniu. Niech nie szukają zaspokojenia prywatnych interesów, ale kierują się wspólnym dobrem, pełniąc swoją funkcję sprawiedliwie, w poczuciu godności i równości wszystkich ludzi, dla pożytku tych, których reprezentują. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Wezwania do Świętych i Błogosławionych

 

Uwielbiajmy Boga, który złożył losy tego świata w ręce ludzi. Dziękujmy za świadków wiary, którzy działając w świecie polityki, pozostali wierni prawdzie i sprawiedliwości. Przez ich wstawiennictwo upraszajmy błogosławieństwo Pana i Stwórcy wszechświata dla rządzących naszym krajem i innymi narodami, dla kierujących sprawami miast i wsi.

Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami!

Święta Maryjo, Królowo Pokoju, wspomagaj wysiłki tych, którzy starają się w świecie o ład i porządek budowany na wzajemnej miłości i przebaczeniu.

Święty Stanisławie upominający króla, wspieraj rządzących państwami, aby zawsze kierowali się Bożym prawem.

Święci Cyrylu i Metody, święta Tereso Benedykto od Krzyża i wszyscy patronowie Europy, upraszajcie mądrość i odpowiedzialność tym, którzy stanowią prawo w Unii Europejskiej i mają wpływ na losy całych narodów.

Święci Jadwigo i Kazimierzu, uczestniczący w kierowaniu państwem, wypraszajcie mądrość tym, którym powierzono władzę nad innymi ludźmi.

Święty Tomaszu Morusie, najbliższy współpracowniku króla Henryka VIII i kanclerzu Anglii, który aż po męczeńską śmierć pozostałeś wierny sumieniu, naucz polityków, jakie są granice kompromisów.

Święty Stefanie, który prowadziłeś na Węgrzech rządy pobożne, sprawiedliwe i pokojowe, natchnij kierujących państwami, by mądrze i skutecznie wywiązywali się z ciążących na nich obowiązków.

Wszechmogący Boże, Ty jesteś Panem i Królem wszechświata. Prosimy Cię, przez wstawiennictwo naszych świętych patronów, abyś napełnił mocą swego Ducha wszystkich rządzących. Pomóż im podejmować swoje zadania w duchu służby każdemu człowiekowi i prawdziwej troski o dobro powierzonej im wspólnoty. Obroń ich przed pokusą szukania własnego interesu kosztem innych. Wspieraj ich wysiłki zmierzające do stanowienia sprawiedliwego prawa i realizowania dobrych planów służących rozwojowi człowieka. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.