Modlitwy za pracowników i pracodawców

 

POBIERZ tekst:

doc pdf

 

Wzywajmy Bożego błogosławieństwa na świat ludzkiej pracy. Obejmijmy naszą modlitwą pracujących i bezrobotnych, pracodawców i ustanawiających prawo pracy. Niech wszystkich ogarnie Duch Boży, aby zachowali czyste ręce i miłość w sercu.

Pracę rąk naszych, wspieraj, Panie Boże! (lub inna aklamacja)

Módlmy się za wszystkich, którzy codziennie podejmują swoje obowiązki zawodowe i wypełniają je uczciwie. Niech Bóg napełni ich serca radością i pomnaża ich siły, aby mogli przez swoją pracę nie tylko zapewnić byt rodzinie, lecz także postępować na drodze ku świętości.

Módlmy się za pracodawców i kierujących zakładami pracy, by wdzięczni Bogu za otrzymane talenty oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, zachowali postawę szacunku wobec każdego pracownika i unikali wszelkiej niesprawiedliwości.

Módlmy się za ustanawiających prawo pracy, aby opracowali ustawy sprzyjające rozwojowi gospodarczemu kraju, zabezpieczające przed wykorzystywaniem jednych przez drugich i promujące ducha solidarności z potrzebującymi.

Módlmy się za wszystkich, którzy cierpią z powodu braku pracy lub zbyt niskiej zapłaty za wykonane zobowiązania, aby nie tracili nadziei i doczekali się uzdrowienia ich sytuacji.

Módlmy się za osoby zmuszone do życia w ubóstwie, które ubliża ich godności i pozbawia je udziału w dobrach tej ziemi, aby państwo stworzyło dla nich warunki rozwoju, a wspólnota, w której żyją, nie pozostawiła ich bez opieki.

Módlmy się za nas wszystkich, korzystających na każdym kroku z owoców czyjejś pracy, byśmy mieli dla pracujących uznanie i szacunek.

Panie wieków i tysiącleci, pobłogosław pracę, poprzez którą kobiety i mężczyźni zdobywają chleb dla siebie i dla swych najbliższych. Pomóż im dostrzegać w codziennym trudzie obecność Twego Syna Jezusa Chrystusa, który wykupił ludzką pracę z jarzma grzechu i przywrócił jej pierwotną godność. Tobie chwała i cześć teraz i na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwy za nauczycieli i katechetów

 

Modlitwa za katechetów i nauczycieli (wg tekstów J. Galot)

 

Jak niegdyś, w dniu Pięćdziesiątnicy, tak i teraz, Duchu Święty, niech zstąpią na uczniów Chrystusa języki ogniste. Zstąp, o Duchu Prawdy, na wszystkich nauczycieli i katechetów. Obdarz ich językiem wymownym, aby ich posługa przyniosła dobre owoce:

Prosimy Cię, Duchu Święty! (lub inna aklamacja)

daj im mowę, która pochodzi z góry, aby głosili mądrość Bożą;

daj im mowę, która mogłaby przekazywać prawdziwe posłannictwo Ewangelii bez wypaczeń i zafałszowań;

daj im mowę zdolną wyrazić w słowach bardzo prostych naukę Bożą, tak bardzo wzniosłą;

daj im mowę zdolną odpowiadać na kłopotliwe pytania i wyjaśniać sprawy trudne i budzące wątpliwości;

daj im mowę ognistą, żarliwą, aby mogli przekazać płomień miłości;

daj im mowę, która wobec niedoli i smutków ludzkich umiałaby znaleźć słowa pełne życzliwej pociechy i pokrzepienia;

daj im mowę, która mogłaby przynieść pomoc i wsparcie ludziom, którzy tracą odwagę i nadzieję;

daj im mowę, która potrafiłaby pomóc dzieciom, młodzieży i dorosłym zrozumieć to, co Słowo Boże objawiło ludziom.

O, Duchu Prawdy i Miłości, Darze najlepszy Ojca niebieskiego. Bądź z tymi, którzy każdego dnia trudzą się tłumaczeniem prawd wiary i zasad moralności. Bądź ich natchnieniem w trudnościach i siłą w słabości. Napełnij ich serca pokojem i miłością. Amen.

 

O błogosławieństwo Boże w trudzie wychowawczym

 

Módlmy się do Boga, Ojca wszystkich ludzi, który jest pierwszym Wychowawcą swoich dzieci. On działa w głębi ludzkiego serca, ale prowadzi swoje dzieło wychowania także poprzez nas. Każdy wychowawca jest Jego świadkiem i narzędziem. Prośmy Go o błogosławieństwo na każdy dzień posługi rodziców, nauczycieli, katechetów, pedagogów i wszystkich uczestniczących w dziele kształtowania postaw dzieci i młodzieży.

Prosimy Cię, Ojcze! (lub inna aklamacja)

Ojcze niebieski, Ty stworzyłeś człowieka na swój obraz i podobieństwo. Daj wszystkim wychowawcom łaskę poznania prawdy o człowieku, aby pomagali dzieciom i młodzieży dostrzegać w Tobie wzór życia.

Ojcze najlepszy, Ty uczyniłeś rodziców pierwszymi wychowawcami dzieci, którym przekazali życie. Napełnij ich duchem mądrości i miłości, aby byli zdolni poświęcić się dla dzieci, a ich poświęcenie było realizowane mądrze.

Ojcze nieskończenie dobry, Ty uzdolniłeś nauczycieli do prowadzenia dzieci i młodzieży na drogę poznania prawdy w różnych dziedzinach wiedzy. Pomóż im stać się także prawdziwymi autorytetami dla swoich wychowanków w dziedzinie wiary i moralności.

Ojcze wszystkich ludzi, Ty posyłasz katechetów z misją głoszenia dobrej nowiny o Twojej nieskończonej miłości i dziele zbawienia dokonanym przez Jezusa Chrystusa. Obdarz ich mocną wiarą, niezłomną nadzieją i gorącą miłością, aby nauczanie o prawdach wiary wspierali autentycznym świadectwem życia.

Ojcze miłosierny, Ty nie pozostawiłeś człowieka w niewoli grzechu, gdy odszedł od Ciebie i uległ pokusie Szatana, lecz nieustannie przychodzisz mu z pomocą. Naucz wychowawców współpracy z Twoją łaską, aby nie czuli się osamotnieni w codziennym trudzie formowania właściwych postaw dzieci i młodzieży.

Ojcze nieskończenie dobry, udzielaj swego błogosławieństwa rodzicom, profesorom, nauczycielom, pedagogom i wszystkim, których zaprosiłeś do wielkiego dzieła wychowania ludzi, aby stawali się podobni do Twego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa za pracujących w środkach przekazu

 

Środki społecznego przekazu mogą, wraz ze swoją treścią, stać się wspaniałymi narzędziami rozprzestrzeniania Ewangelii, będącymi w stanie dotrzeć do najdalszych zakątków ziemi. Mogą być one szczególnie wielką pomocą w prowadzeniu katechezy. Módlmy się za twórców i odbiorców środków społecznego przekazu, prosząc:

Wysłuchaj, Panie, naszego wołania! (lub inna aklamacja)

by orędzie ewangeliczne było obecne w środkach przekazu w całej swej czystości i integralności, bez mylenia nauki Bożej z opiniami ludzkimi;

by nie przedstawiano człowieka w sposób okaleczony i zniekształcony, zamkniętego w świecie ziemskich wartości;

by dawano miejsce temu, co transcendentne, temu, co czyni człowieka bardziej człowiekiem;

by nie drwiono z wartości religijnych, nie pomijano ich, nie interpretowano ich na podstawie ideologicznych schematów;

by przekazywane informacje zawsze opierały się o kryteria prawdy i sprawiedliwości, a dziennikarze, którzy je tworzą, poczuwali się do obowiązku prostowania i naprawiania błędów;

by nie szerzono zepsucia w społeczeństwie, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży, przez pokazywanie z upodobaniem i natarczywością obrazów zła, przemocy, upadku moralnego i pornografii;

by przekazy dziennikarskie wolne były od wszelkich prób manipulacji politycznej, ideologicznej i ekonomicznej,

Wszechmogący Boże, spraw, by dziennikarze i pracujący w środkach przekazu twórczo angażowali się w pełny rozwój człowieka i kultury, która jest naprawdę na miarę człowieka, w poczuciu, że działając w ten sposób, ułatwiają spotkanie z wiarą, której nikt nie powinien się lękać. Amen.

 

Modlitwy w intencjach różnych grup zawodowych

 

Módlmy się do Boga, który stworzył człowieka i powierzył mu cały świat, aby czynił go sobie poddanym. Prośmy Go o błogosławieństwo dla ludzi podejmujących wieloraką aktywność w świecie, zgodnie z posiadanymi talentami i odpowiadając na potrzeby, jakie niesie życie.

Błogosław, Panie, pracę rąk naszych! (lub inna aklamacja)

Boże, dziękujemy Ci za pracę rolników. Powierzyłeś im ziemię, aby ją uprawiali i przygotowywali dla swoich braci pokarm i napój. Owoce ich pracy są nam wszystkim potrzebne. Udziel im siły i wytrwałości, aby nie zniechęcili się trudnościami. Niech zaznają radości obfitych plonów i cieszą się zdrowiem.

Boże, dziękujemy Ci za pracę rzemieślników. Wymaga ona zarówno wysiłku fizycznego jak i wysokich kwalifikacji. Tradycja rzemieślnicza przekazuje kolejnym epokom wspaniałą syntezę kultury i wiary. Spraw, by rzemieślnikom nadal towarzyszyła dbałość o jakość i duch inicjatywy, by promowali zdolności artystyczne i łączyli wolność ze współpracą, a rozwój techniczny z troską o środowisko naturalne. Wspieraj rzemieślników w ich przywiązaniu do rodziny i dobrych sąsiedzkich kontaktach.

Boże, dziękujemy Ci za trud robotników. Błogosław, Panie wieków i tysiącleci, codzienną pracę, poprzez którą kobiety i mężczyźni zdobywają chleb dla siebie i dla swych najbliższych. W Twe ojcowskie ręce składamy ich trud i ofiary podejmowane każdego dnia przy warsztacie pracy.

Dobry Boże, dziękujemy Ci za pracę lekarzy, pielęgniarek i całego personelu medycznego. Pochylają się oni nad chorym człowiekiem, aby nieść mu pomoc i ulgę w cierpieniu. Napełnij ich serca miłością, aby umieli dostrzec w każdym chorym potrzebującego człowieka. Niech ich służba przynosi im radość.

Boże, dziękujemy Ci za trud nauczycieli, profesorów i wszystkich pracujących w szkolnictwie. Kształtują oni umysły i serca młodego pokolenia, pomagając im zdobyć wiedzę i wykształcenie, a także rozwinąć różnorodne talenty, jakimi ich obdarzyłeś. Daj uczącym mądrość i cierpliwość, aby trud wychowawczy podejmowali ochotnie, a ich praca wydawała dobre owoce.

Boże, dziękujemy Ci za twórczość artystów. Kształtują oni różnorodną materię zgodnie z natchnieniem swego geniuszu – piękno jest ich powołaniem. Spraw, by dzięki nim wiara chrześcijańska stawała się źródłem kultury i przynosiła światu nowe objawienie Boskiego piękna, dostrzeganego w stworzeniu. Uczyń sztukę drogą ku Tobie, by skłaniała artystów do połączenia twórczej pracy z trudem życia coraz bardziej zgodnego z Bożym prawem.

Boże, dziękujemy Ci za pracę naukowców. Opierając się na uważnej obserwacji złożonych zjawisk ziemskich oraz stosując się do zasad określających przedmiot i metody poszczególnych dyscyplin, naukowcy odkrywają prawa rządzące wszechświatem oraz zależności między nimi. Spraw, by dzięki wierze odkrywali Ciebie, Stwórcę, źródło i cel wszystkich rzeczy.

Boże, dziękujemy Ci za służbę policji i wojska. Ich trudna służba jest niezbędna społeczeństwu, aby zapewnić bezpieczeństwo, ład i porządek. Obdarz policjantów i wojskowych ewangelicznym męstwem, które pozwala oprzeć się przemocy, aby mogli być autentycznymi twórcami zgody i sprawiedliwości. Spraw, by budowali społeczność, w której wszyscy mogą żyć lepiej i spokojniej.

Boże, dziękujemy Ci za pracę dziennikarzy. Ich trud wywiera rozległy i bezpośredni wpływ na opinię publiczną. Potężne środki przekazu zostały im powierzone dla dobra wszystkich, a zwłaszcza dla dobra najsłabszych grup społecznych – od dzieci po ubogich, od chorych po osoby zepchnięte na margines i dyskryminowane. Spraw, by dziennikarze zachowali wolność myślenia i trzeźwy osąd rzeczywistości, a blask prawdy przenikał ich służbę człowiekowi, Kościołowi i światu.

Boże, dziękujemy Ci za pracę polityków. Rządzą oni państwem, tworzą prawa i kierują administracją publiczną na różnych szczeblach. Spraw, by działali oni bezinteresownie, nie szukając korzyści dla siebie ani dla swojego ugrupowania czy partii, ale dla dobra wszystkich i każdego, a przede wszystkim tych, których sytuacja w społeczeństwie jest najtrudniejsza. Pomóż im budować przyszłość bardziej sprawiedliwą i solidarną, otwartą na cywilizację miłości.

Boże, dziękujemy Ci za twórczość ludzi teatru, kina i telewizji. W swej pracy posługują się oni obrazem, gestem i dźwiękiem, by skłonić do myślenia, ukazać prawdę, a także dostarczyć rozrywki. Spraw, prosimy, by owoce ich twórczości ubogacały życie ludzi i pomagały im dążyć do prawdziwych wartości.

Boże, dziękujemy Ci za świat sportu. Spraw, by sportowcy byli świadkami Twojej miłości. Pomagaj im wkładać tyle samo wysiłku w osobistą ascezę, co w sport, by osiągnęli harmonijną i spójną jedność ciała i duszy. Niech stanowią dla tych, którzy ich podziwiają, wartościowy wzór do naśladowania. Pomagaj im, aby byli zawsze atletami ducha i mogli zdobyć Twoją bezcenną nagrodę: wieniec niewiędnący i trwający na wieki.

Boże, Stwórco świata i człowieka, spraw, aby nasza praca – w domach, na polach, w fabrykach i biurach nie była wyczerpującą krzątaniną, pozbawioną ostatecznego sensu. Prosimy Cię, aby nasz trud stawał się coraz doskonalszą realizacją Twego planu, aby nasza praca odzyskała swoje pierwotne znaczenie. Niech dzięki niej bogactwa ziemi służą dobru każdego człowieka i społeczeństwa. Pomóż nam poprzez pracę zwrócić ludzką działalność ku Tobie i wypełniać Twój nakaz, by „czynić sobie ziemię poddaną”. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Prośby o postawę służby wobec braci

 

O, Panie, który nie przyszedłeś, aby Ci służono, lecz aby służyć, odnów w nas gotowość spieszenia z pomocą innym:

Ulituj się nad nami, dobry Boże! (lub inna aklamacja)

nie dopuść, Panie, abyśmy byli tymi, którzy dużo mówią, a nie podejmują żadnego działania;

nie dopuść, abyśmy byli tymi, którzy zaczynają wszystko, a niczego nie kończą;

nie dopuść, abyśmy byli tymi, którzy dużo obiecują, a nie dotrzymują danego słowa;

nie dopuść, abyśmy byli tymi, którzy nic nie robią, a wciąż krytykują innych;

nie dopuść, abyśmy byli tymi, którzy narzekają na egoizm innych, a sami nie pomagają potrzebującym;

nie dopuść, abyśmy byli tymi, którzy marzą, by dużo otrzymywać, a nie chcą nic dawać;

nie dopuść, abyśmy byli tymi, którzy umieją prosić, a nie chcą dziękować;

nie dopuść, Panie, abyśmy kiedyś usłyszeli słowa: „Idźcie precz ode Mnie, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom”.

Otwórz, Panie Jezu, nasze oczy na potrzeby bliźnich, aby nie byli pozbawieni naszej braterskiej miłości. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.