Modlitwy za rodziny

 

POBIERZ tekst:

doc pdf

 

O świętość rodzin
(Jan Paweł II, Synod Biskupów o Rodzinie, 1980)

 

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby nasza rodzina i każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa „narodzonego z Niewiasty”, i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przykładem życia i miłości dla coraz nowych pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki nasze ku dobru naszej własnej rodziny i ku pożytkowi wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w naszych rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.

Spraw, aby miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością, w jedności Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Aby rodzina była w Kościele, a Kościół był rodziną
(kard. C.M. Martini)

 

O Boże, nasz Ojcze, składamy Ci dziękczynienie za tę rodzinę, którą nam dałeś. W miłości, z którą codziennie się przyjmujemy, pomagamy sobie, przebaczamy, ofiarowujesz nam obraz miłości, z którą Ty stworzyłeś każde życie i troszczysz się o każdego człowieka. Dziękujemy Ci również za naszą chrześcijańską wspólnotę, za parafię, za diecezję, w których uobecniasz znaki Jezusowej miłości. W Słowie, Eucharystii, przykładach braterskiej miłości, które ofiarowuje nam wspólnota, nasza rodzina znajduje wzór i wsparcie, aby kontynuować drogę miłości.

Prosimy Cię, Ojcze, niech nasze związki z rodziną i chrześcijańską wspólnotą będą coraz silniejsze. Prosimy Cię za Kościół powszechny, za papieża. Spraw, aby Kościół coraz bardziej przypominał rodzinę. Niech sprzyja braterskiej przyjaźni, przyjmuje każdą pomoc, będzie wyczulony na wszystkich, a zwłaszcza na rodziny pozbawione pokoju, uczucia, chleba, pracy i radości. Spraw, aby nasza rodzina coraz bardziej przypominała Kościół. Niech ma wiarę w Ciebie, przyjmuje Słowo Jezusa, jak przyjęła je Maryja, Jego Matka, niech stosuje Ewangelię w codziennym życiu, niech pomaga dzieciom z radością odpowiedzieć na Twoje wezwanie, niech otwiera się na dialog i współpracę z innymi rodzinami. Spraw, aby Kościół i rodzina były obrazem Twojego domu, gdzie czekasz na nas po ziemskiej podróży. Amen.

 

Prośba o błogosławieństwo dla wszystkich rodzin

 

Panie Jezu Chryste, Ty mieszkając w nazaretańskiej rodzinie uświęciłeś swoją obecnością tę wspólnotę życia i miłości. Racz pobłogosławić nasze rodziny, aby stawały się prawdziwym domowym Kościołem:

 

Prosimy Cię, Panie! (lub inna aklamacja)

o głęboką wiarę dla małżonków, rodziców i dzieci;

o dar wspólnej modlitwy rodzinnej;

o łaskę chrześcijańskiego przeżywania niedzieli w gronie rodzinnym;

o wzajemną miłość członków rodziny;

o zaufanie i zdolność przebaczania;

o radość, pogodę ducha i pokój;

o umiejętność pokonywania codziennych trudności;

o otwarcie na nowe życie;

o szacunek dla osób starszych w rodzinie;

o gotowość pomocy potrzebującym;

o wszystkie łaski potrzebne w życiu rodzinnym.

 

O, Panie nasz i Zbawicielu, uczyń każdą rodzinę swoim królestwem, królestwem prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Prowadź ich, mocą swego Ducha, do domu Ojca w niebie, gdzie otrzesz wszelką łzę z ich oczu i dasz im udział w pełni niebieskich radości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwy za młodzież

 

Aby młodzi postępowali za Jezusem
(Jan Paweł II, Orędzie z 1985 r.)

 

Boże, nasz Ojcze, powierzamy Ci młodzież całego świata, a wraz z nią jej problemy, dążenia i nadzieje. Spójrz na nią z miłością i spraw, aby budowała pokój i cywilizację miłości.

Wezwij młodych ludzi, aby postępowali za Jezusem, Twoim Synem. Daj, by zrozumieli, że warto ofiarować całe życie Tobie i ludzkości. Daj im wielkoduszność i gotowość potrzebne do odpowiedzenia na to wezwanie.

Przyjmij także, Panie, nasze uwielbienie i modlitwę za tych młodych ludzi, którzy naśladując Maryję, Matkę Kościoła, uwierzyli Twojemu słowu i dziś przygotowują się do święceń kapłańskich, do profesji rad ewangelicznych i do działalności misyjnej. Pomóż, by zrozumieli, że skierowane do nich Twoje wezwanie jest zawsze aktualne i pilne. Amen!

 

Zawierzenie młodzieży Matce Bożej
(Jan Paweł II, Częstochowa, 1991)

 

Pani Jasnogórska, Matko mojego narodu: pragnę Ci w sposób szczególny polecić i zawierzyć całą młodzież polską. Polecam Ci, o Matko i zawierzam nasze młode pokolenie – ten młody las. Młody las serc i sumień. Spraw, aby te nasze serca i te nasze sumienia były zdrowe, aby niosły w sobie to całe dziedzictwo, któremu na imię Polska.

Dziedzictwo prawd i wartości, a zarazem dziedzictwo trudów i ofiar. Niech to dziedzictwo w nas będzie żywe i niezachwiane. Niechaj każdy (każda) z nas umieją łączyć w sobie odwagę i rozwagę. Nieodzowna jest bowiem odwaga, aby być prawdziwie rozważnym. I nieodzowna jest rozwaga, aby żyć prawdziwie odważnie. Być rozważnym to znaczy myśleć o przyszłości i brać za nią odpowiedzialność.

Polecam Ci i zawierzam, o Matko, siebie i wszystkich ludzi młodych w naszej Ojczyźnie i na świecie. Obyśmy nigdy nie zwątpili, obyśmy pamiętali, że przyszłość jest człowiekowi także zadana. Jest mu zadana w nim samym. O, Pani Jasnogórska, jakże Cię błagam o przyszłość mojej Ojczyzny: o tę przyszłość, która zadana nam jest w każdym człowieku, a nade wszystko w naszym młodym pokoleniu. Obyśmy zrozumieli, obyśmy pojęli, obyśmy spełnili. Oby nam nie utrudniano, lecz pomagano. Amen.

 

Modlitwa o błogosławieństwo dla ludzi starszych

 

Panie, nasz Boże, Ty obdarzyłeś tych wiernych długim życiem. Znasz ich po imieniu. Przed Twymi oczyma jest całe ich życie, wszystkie radości i cierpienia, których doświadczyli. Dziękujemy Ci za dar silnej wiary i nadziei, którymi napełniłeś ich serca. Pobłogosław ich, Panie, podaruj im jeszcze na długie lata radość z życia i pomóż im całą nadzieję złożyć w Tobie. Naucz ich cierpliwie znosić trudy starości i każdy dzień dostrzegać jako dar Twojej miłości, aż wszelkie ich tęsknoty i pragnienia znajdą wypełnienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.